• Browser ที่ท่านใช้อยู่ ไม่เหมาะสมกับการใช้งานระบบนี้

เพื่อให้สามารถใช้งานระบบได้ถูกต้องที่สุด ควรใช้ Chrome หรือ Firefox

University/Institution Country Type Faculty ▲ Valid Start date Expired QS Ranking
2015
EXPIRED Mindanao State University Philippines ด้านการจัดประชุม/สัมมนาทางวิชาการร่วม, ด้านการบริการวิชาการ, ด้านการเรียนการสอน, ด้านการแลกเปลี่ยนอาจารย์/บุคลากร, ด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา, ด้านการวิจัย Education (คณะศึกษาศาสตร์) 17/07/2013 16/07/2016 0
EXPIRED Southwest University China ด้านการจัดหลักสูตรร่วม/หลักสูตรสองปริญญา Education (คณะศึกษาศาสตร์) 30/04/2014 29/04/2019 0
EXPIRED University Sains Malaysia Malaysia ด้านการพัฒนาหลักสูตรร่วม, ด้านการบริการวิชาการ, ด้านการแลกเปลี่ยนอาจารย์/บุคลากร, ด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา, ด้านการวิจัย Education (คณะศึกษาศาสตร์) 10/08/2011 09/08/2016 289
EXPIRED University of Yamanashi Japan ด้านกิจกรรมความร่วมมืออื่นๆ , ด้านการบริการวิชาการ, ด้านการเรียนการสอน, ด้านการแลกเปลี่ยนอาจารย์/บุคลากร, ด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา, ด้านการวิจัย Education (คณะศึกษาศาสตร์) 11/05/2010 10/05/2016 0
EXPIRED Yamagata University & Sato Yo International Scholarship Foundation Japan ด้านทุนการศึกษา, ด้านการบริการวิชาการ, ด้านการเรียนการสอน, ด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Education (คณะศึกษาศาสตร์) 27/09/2013 01/10/2016 0
EXPIRED Indonesia University of Educatoin Indonesia ด้านการจัดประชุม/สัมมนาทางวิชาการร่วม, ด้านกิจกรรมความร่วมมืออื่นๆ , ด้านการบริการวิชาการ, ด้านการแลกเปลี่ยนอาจารย์/บุคลากร, ด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา, ด้านการวิจัย Education (คณะศึกษาศาสตร์) 26/06/2009 25/06/2014 0
EXPIRED Hirosaki University Japan ด้านทุนการศึกษา, ด้านการบริการวิชาการ, ด้านการแลกเปลี่ยนอาจารย์/บุคลากร, ด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา, ด้านการวิจัย Education (คณะศึกษาศาสตร์) 06/05/2008 05/05/2013 0
EXPIRED Naruto University of Education Japan ด้านทุนการศึกษา, ด้านการบริการวิชาการ, ด้านการเรียนการสอน, ด้านการแลกเปลี่ยนอาจารย์/บุคลากร, ด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา, ด้านการวิจัย Education (คณะศึกษาศาสตร์) 04/02/2009 03/02/2012 0
EXPIRED University of Missouri United States ด้านการจัดประชุม/สัมมนาทางวิชาการร่วม, ด้านการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม, ด้านการบริการวิชาการ, ด้านการเรียนการสอน, ด้านการแลกเปลี่ยนอาจารย์/บุคลากร, ด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา, ด้านการวิจัย Education (คณะศึกษาศาสตร์) 13/08/2013 12/08/2018 501-550
EXPIRED EDENZ Colleges New Zealand ด้านทุนการศึกษา, ด้านการพัฒนาหลักสูตรร่วม, ด้านการจัดประชุม/สัมมนาทางวิชาการร่วม, ด้านกิจกรรมความร่วมมืออื่นๆ , ด้านการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม, ด้านการบริการวิชาการ, ด้านการเรียนการสอน, ด้านการแลกเปลี่ยนอาจารย์/บุคลากร, ด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Education (คณะศึกษาศาสตร์) 27/01/2010 26/01/2013 0
EXPIRED Saitama University Japan ด้านการบริการวิชาการ, ด้านการแลกเปลี่ยนอาจารย์/บุคลากร, ด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา, ด้านการวิจัย Engineering (คณะวิศวกรรมศาสตร์) 07/08/2012 06/08/2017 701+
EXPIRED University of Arizona United States ด้านทุนการศึกษา, ด้านการแลกเปลี่ยนอาจารย์/บุคลากร, ด้านการวิจัย Engineering (คณะวิศวกรรมศาสตร์) 09/09/2009 08/09/2014 216
ACTIVE Karlsruhe Institute of Technology Germany ด้านการจัดประชุม/สัมมนาทางวิชาการร่วม, ด้านการบริการวิชาการ, ด้านการแลกเปลี่ยนอาจารย์/บุคลากร, ด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา, ด้านการวิจัย Engineering (คณะวิศวกรรมศาสตร์) 04/10/2011 ไม่ระบุวันหมดอายุ 93
EXPIRED Nagaoka University of Technology Japan ด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Engineering (คณะวิศวกรรมศาสตร์) 05/12/2011 04/12/2016 0
EXPIRED National Kaohsiung Marine University Taiwan ด้านการจัดประชุม/สัมมนาทางวิชาการร่วม, ด้านกิจกรรมความร่วมมืออื่นๆ , ด้านการเรียนการสอน, ด้านการแลกเปลี่ยนอาจารย์/บุคลากร, ด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา, ด้านการวิจัย Engineering (คณะวิศวกรรมศาสตร์) 07/11/2012 06/11/2017 0
ACTIVE Sophia University Japan ด้านการพัฒนาหลักสูตรร่วม, ด้านการบริการวิชาการ, ด้านการเรียนการสอน, ด้านการแลกเปลี่ยนอาจารย์/บุคลากร, ด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา, ด้านการวิจัย Engineering (คณะวิศวกรรมศาสตร์) 12/02/2016 11/02/2021 0
EXPIRED Florida International University United States ด้านการบริการวิชาการ, ด้านการเรียนการสอน, ด้านการแลกเปลี่ยนอาจารย์/บุคลากร, ด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา, ด้านการวิจัย Engineering (คณะวิศวกรรมศาสตร์) 11/03/2008 10/03/2011 0
EXPIRED University of Regina Canada ด้านการจัดหลักสูตรร่วม/หลักสูตรสองปริญญา Engineering (คณะวิศวกรรมศาสตร์) 07/07/2008 06/07/2013 0
ACTIVE University of Manitoba Canada ด้านการพัฒนาหลักสูตรร่วม, ด้านการฝึกอบรม, ด้านการเรียนการสอน, ด้านการแลกเปลี่ยนอาจารย์/บุคลากร, ด้านการวิจัย Engineering (คณะวิศวกรรมศาสตร์) 26/04/1999 ไม่ระบุวันหมดอายุ 551-600
EXPIRED Curtin University of Technology Australia ด้านกิจกรรมความร่วมมืออื่นๆ , ด้านการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม, ด้านการบริการวิชาการ, ด้านการเรียนการสอน, ด้านการแลกเปลี่ยนอาจารย์/บุคลากร, ด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา, ด้านการวิจัย Engineering (คณะวิศวกรรมศาสตร์) 05/08/2011 04/08/2016 0
Displaying MOU 141 - 160 of 736 in total