• Browser ที่ท่านใช้อยู่ ไม่เหมาะสมกับการใช้งานระบบนี้

เพื่อให้สามารถใช้งานระบบได้ถูกต้องที่สุด ควรใช้ Chrome หรือ Firefox

University/Institution ▲ Country Type Faculty Valid Start date Expired QS Ranking
2015
EXPIRED Guangxi Medical University China ด้านกิจกรรมความร่วมมืออื่นๆ , ด้านการบริการวิชาการ, ด้านการเรียนการสอน, ด้านการแลกเปลี่ยนอาจารย์/บุคลากร, ด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา, ด้านการวิจัย Medicine (คณะแพทยศาสตร์) 30/03/2012 29/03/2017 0
EXPIRED Guangxi Medical University China ด้านทุนการศึกษา, ด้านการฝึกอบรม, ด้านการจัดประชุม/สัมมนาทางวิชาการร่วม, ด้านการบริการวิชาการ, ด้านการเรียนการสอน, ด้านการแลกเปลี่ยนอาจารย์/บุคลากร, ด้านการวิจัย Nursing (คณะพยาบาลศาสตร์) 20/05/2011 19/05/2016 0
ACTIVE Guangxi Traditional Chinese Medical University China ด้านการวิจัย Pharmaceutical Sciences (คณะเภสัชศาสตร์) 18/12/2006 ไม่ระบุวันหมดอายุ 0
EXPIRED Guangxi Traditional Chinese Medical University China ด้านทุนการศึกษา, ด้านการบริการวิชาการ, ด้านการแลกเปลี่ยนอาจารย์/บุคลากร, ด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา, ด้านการวิจัย Khon Kaen University (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 04/03/2010 03/03/2015 0
ACTIVE Guangxi Traditional Chinese Medical University China ด้านการจัดประชุม/สัมมนาทางวิชาการร่วม Pharmaceutical Sciences (คณะเภสัชศาสตร์) 26/01/2006 ไม่ระบุวันหมดอายุ 0
EXPIRED Guangxi Traditional Chinese Medical University China ด้านการพัฒนาหลักสูตรร่วม, ด้านการฝึกอบรม, ด้านการจัดประชุม/สัมมนาทางวิชาการร่วม, ด้านการแลกเปลี่ยนอาจารย์/บุคลากร, ด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา, ด้านการวิจัย Nursing (คณะพยาบาลศาสตร์) 28/10/2011 27/11/2016 0
ACTIVE Guangxi Traditional Chinese Medical University China ด้านการพัฒนาหลักสูตรร่วม Pharmaceutical Sciences (คณะเภสัชศาสตร์) 26/01/2006 ไม่ระบุวันหมดอายุ 0
ACTIVE Guangxi Traditional Chinese Medical University China ด้านทุนการศึกษา, ด้านการจัดประชุม/สัมมนาทางวิชาการร่วม, ด้านการเรียนการสอน, ด้านการแลกเปลี่ยนอาจารย์/บุคลากร, ด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา, ด้านการวิจัย Khon Kaen University (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 30/10/2004 ไม่ระบุวันหมดอายุ 0
ACTIVE Guangxi Traditional Chinese Medical University China ด้านทุนการศึกษา, ด้านการแลกเปลี่ยนอาจารย์/บุคลากร, ด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Pharmaceutical Sciences (คณะเภสัชศาสตร์) 02/10/2003 ไม่ระบุวันหมดอายุ 0
ACTIVE Guangxi Traditional Chinese Medical University China ด้านทุนการศึกษา, ด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Pharmaceutical Sciences (คณะเภสัชศาสตร์) 07/03/2001 ไม่ระบุวันหมดอายุ 0
ACTIVE Guangxi University of Chinese Medicine China ด้านการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี, ด้านการวิจัย Khon Kaen University (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 03/09/2013 02/09/2018 0
ACTIVE Guangxi University of Science and Technology China ด้านการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม, ด้านการบริการวิชาการ, ด้านการเรียนการสอน, ด้านการวิจัย Medicine (คณะแพทยศาสตร์) 24/07/2013 23/07/2018 0
EXPIRED Guangzhou University of Chinese Medicine China ด้านทุนการศึกษา, ด้านการฝึกอบรม, ด้านการจัดประชุม/สัมมนาทางวิชาการร่วม, ด้านการเรียนการสอน, ด้านการแลกเปลี่ยนอาจารย์/บุคลากร, ด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา, ด้านการวิจัย Nursing (คณะพยาบาลศาสตร์) 08/05/2012 07/05/2017 0
ACTIVE Gunagxi University of Chinese Medicine China ด้านทุนการศึกษา, ด้านการจัดประชุม/สัมมนาทางวิชาการร่วม, ด้านการบริการวิชาการ, ด้านการเรียนการสอน, ด้านการแลกเปลี่ยนอาจารย์/บุคลากร, ด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา, ด้านการวิจัย Khon Kaen University (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 18/09/2015 17/09/2020 0
ACTIVE Halu Oleo University Indonesia ด้านการบริการวิชาการ, ด้านการแลกเปลี่ยนอาจารย์/บุคลากร, ด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา, ด้านการวิจัย Khon Kaen University (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 27/10/2014 26/10/2019 0
ACTIVE Hankuk University of Foreign Studies South Korea ด้านกิจกรรมความร่วมมืออื่นๆ , ด้านการบริการวิชาการ, ด้านการเรียนการสอน, ด้านการแลกเปลี่ยนอาจารย์/บุคลากร, ด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา, ด้านการวิจัย Humanities and Social Sciences (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 14/11/2014 13/11/2019
ACTIVE Hanoi University Vietnam ด้านการฝึกอบรม, ด้านการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม, ด้านการบริการวิชาการ, ด้านการเรียนการสอน, ด้านการแลกเปลี่ยนอาจารย์/บุคลากร, ด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา, ด้านการวิจัย Humanities and Social Sciences (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 03/11/2015 02/11/2020 0
EXPIRED Hanoi University of Agriculture Vietnam ด้านการเรียนการสอน, ด้านการแลกเปลี่ยนอาจารย์/บุคลากร, ด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา, ด้านการวิจัย Veterinary Medicine (คณะสัตวแพทยศาสตร์) 22/05/2009 21/05/2014 0
ACTIVE Hanoi University of Science Vietnam ด้านทุนการศึกษา, ด้านการพัฒนาหลักสูตรร่วม, ด้านการจัดประชุม/สัมมนาทางวิชาการร่วม, ด้านการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม, ด้านการบริการวิชาการ, ด้านการเรียนการสอน, ด้านการแลกเปลี่ยนอาจารย์/บุคลากร, ด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา, ด้านการวิจัย Khon Kaen University (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 04/11/2004 ไม่ระบุวันหมดอายุ 0
ACTIVE Hanoi University of Technology Vietnam ด้านกิจกรรมความร่วมมืออื่นๆ , ด้านการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม, ด้านการแลกเปลี่ยนอาจารย์/บุคลากร, ด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Khon Kaen University (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 13/10/2004 ไม่ระบุวันหมดอายุ 0
Displaying MOU 101 - 120 of 667 in total