• Browser ที่ท่านใช้อยู่ ไม่เหมาะสมกับการใช้งานระบบนี้

เพื่อให้สามารถใช้งานระบบได้ถูกต้องที่สุด ควรใช้ Chrome หรือ Firefox

University/Institution Country Type Faculty ▲ Valid Start date Expired QS Ranking
2015
ACTIVE Ritsumeikan University Japan ด้านการจัดประชุม/สัมมนาทางวิชาการร่วม, ด้านการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม, ด้านการแลกเปลี่ยนอาจารย์/บุคลากร, ด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา, ด้านการวิจัย Technology (คณะเทคโนโลยี) 29/08/2016 28/08/2021 0
ACTIVE Ritsumeikan University Japan ด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา, ด้านการวิจัย Technology (คณะเทคโนโลยี) 24/10/2018 23/10/2023 0
ACTIVE Universitas Indonesia Indonesia ด้านการบริการวิชาการ, ด้านการแลกเปลี่ยนอาจารย์/บุคลากร, ด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา, ด้านการวิจัย Technology (คณะเทคโนโลยี) 09/01/2017 08/01/2022
EXPIRED Chung-Ang University South Korea ด้านทุนการศึกษา, ด้านการจัดประชุม/สัมมนาทางวิชาการร่วม, ด้านการบริการวิชาการ, ด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา, ด้านการวิจัย Technology (คณะเทคโนโลยี) 20/04/2009 19/04/2014 461
ACTIVE Universitas Gudjah Mada Indonesia ด้านการบริการวิชาการ, ด้านการเรียนการสอน, ด้านการแลกเปลี่ยนอาจารย์/บุคลากร, ด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา, ด้านการวิจัย Technology (คณะเทคโนโลยี) 02/04/2015 01/04/2020 551-600
ACTIVE Southwest University China ด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Veterinary Medicine (คณะสัตวแพทยศาสตร์) 24/10/2007 ไม่ระบุวันหมดอายุ 0
EXPIRED Hanoi University of Agriculture Vietnam ด้านการเรียนการสอน, ด้านการแลกเปลี่ยนอาจารย์/บุคลากร, ด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา, ด้านการวิจัย Veterinary Medicine (คณะสัตวแพทยศาสตร์) 22/05/2009 21/05/2014 0
EXPIRED Hue University Vietnam ด้านทุนการศึกษา, ด้านการเรียนการสอน, ด้านการแลกเปลี่ยนอาจารย์/บุคลากร, ด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา, ด้านการวิจัย Veterinary Medicine (คณะสัตวแพทยศาสตร์) 25/05/2009 24/05/2014 0
EXPIRED Friedrich-Loeffler Institut Germany ด้านการฝึกอบรม, ด้านการเรียนการสอน, ด้านการแลกเปลี่ยนอาจารย์/บุคลากร, ด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา, ด้านการวิจัย Veterinary Medicine (คณะสัตวแพทยศาสตร์) 10/08/2007 09/12/2015 0
ACTIVE Swedish University of Agricultural Sciences Sweden ด้านการฝึกอบรม, ด้านการวิจัย Veterinary Medicine (คณะสัตวแพทยศาสตร์) 14/06/2008 ไม่ระบุวันหมดอายุ 0
EXPIRED Utrecht University Netherlands ด้านการบริการวิชาการ, ด้านการเรียนการสอน, ด้านการแลกเปลี่ยนอาจารย์/บุคลากร, ด้านการวิจัย Veterinary Medicine (คณะสัตวแพทยศาสตร์) 23/05/2008 22/05/2013 94
ACTIVE Nippon Veterinary and Animal Science University Japan ด้านทุนการศึกษา, ด้านการบริการวิชาการ, ด้านการแลกเปลี่ยนอาจารย์/บุคลากร, ด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา, ด้านการวิจัย Veterinary Medicine (คณะสัตวแพทยศาสตร์) 15/02/2001 ไม่ระบุวันหมดอายุ 0
EXPIRED University of Macau China ด้านทุนการศึกษา, ด้านการจัดประชุม/สัมมนาทางวิชาการร่วม, ด้านการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม, ด้านการบริการวิชาการ, ด้านการเรียนการสอน, ด้านการแลกเปลี่ยนอาจารย์/บุคลากร, ด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา, ด้านการวิจัย กองกิจการนักศึกษา (กองกิจการนักศึกษา) 12/10/2005 11/10/2010 651-700
ACTIVE Savannakhet University Laos ด้านทุนการศึกษา, ด้านการจัดประชุม/สัมมนาทางวิชาการร่วม, ด้านกิจกรรมความร่วมมืออื่นๆ , ด้านการบริการวิชาการ, ด้านการเรียนการสอน, ด้านการแลกเปลี่ยนอาจารย์/บุคลากร, ด้านการวิจัย ศูนย์บริการวิชาการ (ศูนย์บริการวิชาการ) 12/09/2013 ไม่ระบุวันหมดอายุ 0
ACTIVE CK Group Laos ด้านการแลกเปลี่ยนอาจารย์/บุคลากร, ด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล (สำนักทะเบียนและประมวลผล) 29/11/2017 28/11/2022
ACTIVE Phongsavanh Group Co., LTD Laos ด้านการแลกเปลี่ยนอาจารย์/บุคลากร, ด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล (สำนักทะเบียนและประมวลผล) 29/11/2017 28/11/2022
Displaying MOU 721 - 736 of 736 in total