• Browser ที่ท่านใช้อยู่ ไม่เหมาะสมกับการใช้งานระบบนี้

เพื่อให้สามารถใช้งานระบบได้ถูกต้องที่สุด ควรใช้ Chrome หรือ Firefox

University/Institution Country Type Faculty ▲ Valid Start date Expired QS Ranking
2015
ACTIVE Swedish University of Agricultural Sciences Sweden ด้านการฝึกอบรม, ด้านการวิจัย Veterinary Medicine (คณะสัตวแพทยศาสตร์) 14/06/2008 ไม่ระบุวันหมดอายุ 0
EXPIRED University of Macau China ด้านทุนการศึกษา, ด้านการจัดประชุม/สัมมนาทางวิชาการร่วม, ด้านการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม, ด้านการบริการวิชาการ, ด้านการเรียนการสอน, ด้านการแลกเปลี่ยนอาจารย์/บุคลากร, ด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา, ด้านการวิจัย กองกิจการนักศึกษา (กองกิจการนักศึกษา) 12/10/2005 11/10/2010 651-700
ACTIVE Savannakhet University Laos ด้านทุนการศึกษา, ด้านการจัดประชุม/สัมมนาทางวิชาการร่วม, ด้านกิจกรรมความร่วมมืออื่นๆ , ด้านการบริการวิชาการ, ด้านการเรียนการสอน, ด้านการแลกเปลี่ยนอาจารย์/บุคลากร, ด้านการวิจัย ศูนย์บริการวิชาการ (ศูนย์บริการวิชาการ) 12/09/2013 ไม่ระบุวันหมดอายุ 0
ACTIVE CK Group Laos ด้านการแลกเปลี่ยนอาจารย์/บุคลากร, ด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล (สำนักทะเบียนและประมวลผล) 29/11/2017 28/11/2022
ACTIVE Phongsavanh Group Co., LTD Laos ด้านการแลกเปลี่ยนอาจารย์/บุคลากร, ด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล (สำนักทะเบียนและประมวลผล) 29/11/2017 28/11/2022
Displaying MOU 721 - 725 of 725 in total