• Browser ที่ท่านใช้อยู่ ไม่เหมาะสมกับการใช้งานระบบนี้

เพื่อให้สามารถใช้งานระบบได้ถูกต้องที่สุด ควรใช้ Chrome หรือ Firefox

University/Institution ▲ Country Type Faculty Valid Start date Expired QS Ranking
2015
EXPIRED Yamaguchi University Japan ด้านการจัดประชุม/สัมมนาทางวิชาการร่วม, ด้านกิจกรรมความร่วมมืออื่นๆ , ด้านการบริการวิชาการ, ด้านการเรียนการสอน, ด้านการแลกเปลี่ยนอาจารย์/บุคลากร, ด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา, ด้านการวิจัย Khon Kaen University (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 25/11/2011 24/11/2016 701+
ACTIVE Yamaguchi University Japan ด้านการจัดประชุม/สัมมนาทางวิชาการร่วม, ด้านกิจกรรมความร่วมมืออื่นๆ , ด้านการบริการวิชาการ, ด้านการเรียนการสอน, ด้านการแลกเปลี่ยนอาจารย์/บุคลากร, ด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา, ด้านการวิจัย Khon Kaen University (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 17/01/2017 16/01/2022 701+
EXPIRED Yamaguchi University Japan ด้านการจัดประชุม/สัมมนาทางวิชาการร่วม, ด้านการบริการวิชาการ, ด้านการแลกเปลี่ยนอาจารย์/บุคลากร, ด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา, ด้านการวิจัย Khon Kaen University (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 01/12/2006 30/11/2011 701+
EXPIRED Yamaguchi University Japan ด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Khon Kaen University (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 15/05/2007 14/05/2012 701+
EXPIRED Yangon Technological University Myanmar [Burma] ด้านการพัฒนาหลักสูตรร่วม, ด้านการบริการวิชาการ, ด้านการแลกเปลี่ยนอาจารย์/บุคลากร, ด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา, ด้านการวิจัย Khon Kaen University (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 14/04/2013 13/04/2017 0
ACTIVE Yarsi Health Science School of Pontianak Indonesia ด้านทุนการศึกษา, ด้านการจัดประชุม/สัมมนาทางวิชาการร่วม, ด้านการบริการวิชาการ, ด้านการเรียนการสอน, ด้านการแลกเปลี่ยนอาจารย์/บุคลากร, ด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา, ด้านการวิจัย Nursing (คณะพยาบาลศาสตร์) 22/10/2014 21/10/2019 0
ACTIVE Yogyakarta State University Indonesia ด้านกิจกรรมความร่วมมืออื่นๆ , ด้านการบริการวิชาการ, ด้านการแลกเปลี่ยนอาจารย์/บุคลากร, ด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา, ด้านการวิจัย Education (คณะศึกษาศาสตร์) 16/05/2017 15/05/2022
ACTIVE Yokohama National University Japan ด้านการเรียนการสอน, ด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Architecture (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์) 17/10/2017 16/10/2022
EXPIRED Yonsei University South Korea ด้านการพัฒนาหลักสูตรร่วม, ด้านการเรียนการสอน, ด้านการแลกเปลี่ยนอาจารย์/บุคลากร, ด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา, ด้านการวิจัย Medicine (คณะแพทยศาสตร์) 24/04/2014 23/04/2019 105
EXPIRED Youjiang Medical University for Nationalities China ด้านการพัฒนาหลักสูตรร่วม, ด้านการจัดประชุม/สัมมนาทางวิชาการร่วม, ด้านการบริการวิชาการ, ด้านการแลกเปลี่ยนอาจารย์/บุคลากร, ด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา, ด้านการวิจัย Khon Kaen University (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 30/01/2013 29/01/2018 0
EXPIRED Yunnan Agricultural University China ด้านการจัดประชุม/สัมมนาทางวิชาการร่วม, ด้านการบริการวิชาการ, ด้านการเรียนการสอน, ด้านการแลกเปลี่ยนอาจารย์/บุคลากร, ด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา, ด้านการวิจัย Agriculture (คณะเกษตรศาสตร์) 23/10/2005 22/10/2010 0
ACTIVE Yunnan Chinese Language and Culture College China ด้านการเรียนการสอน, ด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Humanities and Social Sciences (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 28/05/2013 ไม่ระบุวันหมดอายุ
ACTIVE Yunnan Normal University China ด้านการจัดประชุม/สัมมนาทางวิชาการร่วม, ด้านการบริการวิชาการ, ด้านการเรียนการสอน, ด้านการแลกเปลี่ยนอาจารย์/บุคลากร, ด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Humanities and Social Sciences (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 11/04/2017 10/04/2022
ACTIVE Yunnan Normal University Business School China ด้านการพัฒนาหลักสูตรร่วม, ด้านการบริการวิชาการ, ด้านการเรียนการสอน, ด้านการแลกเปลี่ยนอาจารย์/บุคลากร, ด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา, ด้านการวิจัย Humanities and Social Sciences (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 28/04/2015 27/04/2020 0
EXPIRED Yunnan University China ด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Humanities and Social Sciences (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 27/05/2016 30/06/2018 0
ACTIVE Yunnan University China ด้านการเรียนการสอน, ด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Humanities and Social Sciences (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 23/03/2018 ไม่ระบุวันหมดอายุ 0
ACTIVE Yunnan University China ด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Humanities and Social Sciences (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 04/12/2006 ไม่ระบุวันหมดอายุ 0
ACTIVE Yunnan University China ด้านทุนการศึกษา, ด้านการจัดประชุม/สัมมนาทางวิชาการร่วม, ด้านการแลกเปลี่ยนอาจารย์/บุคลากร, ด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา, ด้านการวิจัย Humanities and Social Sciences (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 04/12/2006 ไม่ระบุวันหมดอายุ 0
ACTIVE Yunnan University China ด้านทุนการศึกษา, ด้านการจัดประชุม/สัมมนาทางวิชาการร่วม, ด้านการเรียนการสอน, ด้านการแลกเปลี่ยนอาจารย์/บุคลากร, ด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Khon Kaen University (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 09/01/2015 ไม่ระบุวันหมดอายุ 0
EXPIRED Yunnan University of Finance and Economics China ด้านการพัฒนาหลักสูตรร่วม, ด้านการฝึกอบรม, ด้านการจัดประชุม/สัมมนาทางวิชาการร่วม, ด้านการบริการวิชาการ, ด้านการเรียนการสอน, ด้านการแลกเปลี่ยนอาจารย์/บุคลากร, ด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา, ด้านการวิจัย Humanities and Social Sciences (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 19/11/2013 18/11/2018 0
Displaying MOU 721 - 740 of 745 in total