• Browser ที่ท่านใช้อยู่ ไม่เหมาะสมกับการใช้งานระบบนี้

เพื่อให้สามารถใช้งานระบบได้ถูกต้องที่สุด ควรใช้ Chrome หรือ Firefox

University/Institution Country ▲ Type Faculty Valid Start date Expired QS Ranking
2015
ACTIVE Hanoi University Vietnam ด้านการฝึกอบรม, ด้านการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม, ด้านการบริการวิชาการ, ด้านการเรียนการสอน, ด้านการแลกเปลี่ยนอาจารย์/บุคลากร, ด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา, ด้านการวิจัย Humanities and Social Sciences (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 03/11/2015 02/11/2020 0
EXPIRED Ho Chi Minh City Unviersity of Law Vietnam ด้านการพัฒนาหลักสูตรร่วม, ด้านการบริการวิชาการ, ด้านการเรียนการสอน, ด้านการแลกเปลี่ยนอาจารย์/บุคลากร, ด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา, ด้านการวิจัย College of Local Administration (วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น) 24/04/2013 23/04/2018
EXPIRED Hatinh University Vietnam ด้านการพัฒนาหลักสูตรร่วม, ด้านการบริการวิชาการ, ด้านการแลกเปลี่ยนอาจารย์/บุคลากร, ด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา, ด้านการวิจัย Nong Khai Campus (วิทยาเขตหนองคาย) 11/10/2010 10/10/2013 0
EXPIRED Dong A University Vietnam ด้านทุนการศึกษา, ด้านการพัฒนาหลักสูตรร่วม, ด้านการบริการวิชาการ, ด้านการเรียนการสอน, ด้านการแลกเปลี่ยนอาจารย์/บุคลากร, ด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา, ด้านการวิจัย College of Local Administration (วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น) 23/04/2013 22/04/2018
ACTIVE University of Economics Ho Chi Minh City Vietnam ด้านทุนการศึกษา, ด้านกิจกรรมความร่วมมืออื่นๆ , ด้านการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี, ด้านการบริการวิชาการ, ด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา, ด้านการวิจัย College of Local Administration (วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น) 23/04/2018 22/04/2023
Displaying MOU 721 - 725 of 725 in total