• Browser ที่ท่านใช้อยู่ ไม่เหมาะสมกับการใช้งานระบบนี้

เพื่อให้สามารถใช้งานระบบได้ถูกต้องที่สุด ควรใช้ Chrome หรือ Firefox

University/Institution ▲ Country Type Faculty Valid Start date Expired QS Ranking
2018
EXPIRED University College Cork Ireland ด้านการเรียนการสอน, ด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา, ด้านการวิจัย Science (คณะวิทยาศาสตร์) 12/06/2010 11/06/2015 283
ACTIVE University College Cork Ireland ด้านการแลกเปลี่ยนอาจารย์/บุคลากร, ด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา, ด้านการวิจัย Science (คณะวิทยาศาสตร์) 29/08/2016 28/08/2021 283
EXPIRED University of 17 Agustus 1945 Suranaya Indonesia ด้านการพัฒนาหลักสูตรร่วม, ด้านการบริการวิชาการ, ด้านการเรียนการสอน, ด้านการแลกเปลี่ยนอาจารย์/บุคลากร, ด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา, ด้านการวิจัย Engineering (คณะวิศวกรรมศาสตร์) 03/06/2013 02/06/2016 0
EXPIRED University of 17 Agustus 1945 Suranaya Indonesia ด้านการพัฒนาหลักสูตรร่วม, ด้านการบริการวิชาการ, ด้านการเรียนการสอน, ด้านการแลกเปลี่ยนอาจารย์/บุคลากร, ด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา, ด้านการวิจัย College of Local Administration (วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น) 11/01/2013 10/01/2018 0
ACTIVE University of 17 Agustus 1945 Suranaya Indonesia ด้านการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม, ด้านการบริการวิชาการ, ด้านการเรียนการสอน, ด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Education (คณะศึกษาศาสตร์) 08/12/2016 08/12/2021 0
ACTIVE University of 17 Agustus 1984 Surabaya Indonesia ด้านกิจกรรมความร่วมมืออื่นๆ , ด้านการบริการวิชาการ, ด้านการเรียนการสอน, ด้านการแลกเปลี่ยนอาจารย์/บุคลากร, ด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา, ด้านการวิจัย Khon Kaen University (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 26/02/2018 25/02/2022 0
EXPIRED University of Aarhus Denmark ด้านการฝึกอบรม, ด้านการจัดประชุม/สัมมนาทางวิชาการร่วม, ด้านการบริการวิชาการ, ด้านการเรียนการสอน, ด้านการแลกเปลี่ยนอาจารย์/บุคลากร, ด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา, ด้านการวิจัย Education (คณะศึกษาศาสตร์) 01/03/2008 28/02/2011 119
EXPIRED University of Alabama at Birmingham United States ด้านการจัดประชุม/สัมมนาทางวิชาการร่วม, ด้านกิจกรรมความร่วมมืออื่นๆ , ด้านการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม, ด้านการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี, ด้านการบริการวิชาการ, ด้านการเรียนการสอน, ด้านการแลกเปลี่ยนอาจารย์/บุคลากร, ด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา, ด้านการวิจัย Medicine (คณะแพทยศาสตร์) 26/08/2008 25/08/2013 0
ACTIVE University of Alabama at Birmingham United States ด้านการจัดประชุม/สัมมนาทางวิชาการร่วม, ด้านกิจกรรมความร่วมมืออื่นๆ , ด้านการบริการวิชาการ, ด้านการแลกเปลี่ยนอาจารย์/บุคลากร, ด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา, ด้านการวิจัย Medicine (คณะแพทยศาสตร์) 18/04/2016 17/04/2021 0
EXPIRED University of Applied Science Ingolstadt Germany ด้านการบริการวิชาการ, ด้านการเรียนการสอน, ด้านการแลกเปลี่ยนอาจารย์/บุคลากร, ด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา, ด้านการวิจัย International College (วิทยาลัยนานาชาติ) 16/01/2013 15/01/2018 0
EXPIRED University of Applied Sciences Dresden Germany ด้านการบริการวิชาการ, ด้านการเรียนการสอน, ด้านการแลกเปลี่ยนอาจารย์/บุคลากร, ด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา, ด้านการวิจัย Technology (คณะเทคโนโลยี) 05/04/2011 04/04/2014 195
EXPIRED University of Arizona United States ด้านทุนการศึกษา, ด้านการแลกเปลี่ยนอาจารย์/บุคลากร, ด้านการวิจัย Engineering (คณะวิศวกรรมศาสตร์) 09/09/2009 08/09/2014 230
ACTIVE University of Bergen Norway ด้านการบริการวิชาการ, ด้านการเรียนการสอน, ด้านการแลกเปลี่ยนอาจารย์/บุคลากร, ด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา, ด้านการวิจัย Medicine (คณะแพทยศาสตร์) 07/09/2017 06/09/2022 164
ACTIVE University of California Riverside United States ด้านทุนการศึกษา, ด้านการฝึกอบรม, ด้านการบริการวิชาการ, ด้านการเรียนการสอน Agriculture (คณะเกษตรศาสตร์) 23/12/1999 ไม่ระบุวันหมดอายุ 323
ACTIVE University of Canberra Australia ด้านทุนการศึกษา, ด้านการจัดประชุม/สัมมนาทางวิชาการร่วม, ด้านการบริการวิชาการ, ด้านการแลกเปลี่ยนอาจารย์/บุคลากร, ด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา, ด้านการวิจัย Khon Kaen University (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 10/07/1995 ไม่ระบุวันหมดอายุ 551-600
ACTIVE University of Colima Mexico ด้านกิจกรรมความร่วมมืออื่นๆ , ด้านการบริการวิชาการ, ด้านการจัดหลักสูตรร่วม/หลักสูตรสองปริญญา , ด้านการเรียนการสอน, ด้านการแลกเปลี่ยนอาจารย์/บุคลากร, ด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา, ด้านการวิจัย Business Administration and Accountancy (คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี) 29/07/2016 28/07/2021 0
EXPIRED University of Colima Mexico ด้านการจัดหลักสูตรร่วม/หลักสูตรสองปริญญา Management Sciences (คณะวิทยาการจัดการ) 01/04/2010 31/03/2015 0
EXPIRED University of Cologne Germany ด้านการฝึกอบรม, ด้านการแลกเปลี่ยนอาจารย์/บุคลากร, ด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา, ด้านการวิจัย Architecture (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์) 15/11/2013 14/11/2018 331
ACTIVE University of Community Health, Magway Myanmar [Burma] ด้านกิจกรรมความร่วมมืออื่นๆ , ด้านการบริการวิชาการ, ด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา, ด้านการวิจัย Public Health (คณะสาธารณสุขศาสตร์) 21/12/2017 20/12/2022 0
EXPIRED University of Danang Vietnam ด้านการพัฒนาหลักสูตรร่วม, ด้านการบริการวิชาการ, ด้านการเรียนการสอน, ด้านการแลกเปลี่ยนอาจารย์/บุคลากร, ด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา, ด้านการวิจัย Khon Kaen University (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 20/05/2008 19/05/2013 0
Displaying MOU 561 - 580 of 763 in total