• Browser ที่ท่านใช้อยู่ ไม่เหมาะสมกับการใช้งานระบบนี้

เพื่อให้สามารถใช้งานระบบได้ถูกต้องที่สุด ควรใช้ Chrome หรือ Firefox

MOU Map View : 401 MOUs
1 at 1
2 au 14
3 be 1
4 bg 1
5 br 1
6 bt 1
7 ca 5
8 ch 2
9 cl 1
10 cn 34
11 cz 1
12 de 11
13 dk 1
14 es 2
15 fi 1
16 fr 3
17 gb 9
18 hk 1
19 id 85
20 ie 2
21 in 2
22 it 3
23 jp 80
24 kh 6
25 kr 8
26 la 18
27 lk 1
28 lt 1
29 lv 1
30 ma 1
31 mm 7
32 mx 1
33 my 5
34 no 1
35 np 1
36 nz 5
37 pe 1
38 ph 2
39 pl 1
40 pt 1
41 se 1
42 sg 3
43 th 9
44 tw 17
45 us 28
46 vn 19
47 za 1
Top 5 Nations in KKU
5 Year Nations in KKU