• Browser ที่ท่านใช้อยู่ ไม่เหมาะสมกับการใช้งานระบบนี้

เพื่อให้สามารถใช้งานระบบได้ถูกต้องที่สุด ควรใช้ Chrome หรือ Firefox

MOU Map View : 361 MOUs
1 at 1
2 au 11
3 be 1
4 br 1
5 bt 1
6 ca 5
7 cl 1
8 cn 31
9 cz 1
10 de 11
11 dk 1
12 es 2
13 fi 1
14 fr 4
15 gb 7
16 id 80
17 ie 2
18 in 1
19 it 2
20 jp 77
21 kh 3
22 kr 8
23 la 14
24 lk 1
25 lt 1
26 lv 1
27 mm 6
28 mx 1
29 my 4
30 nl 1
31 no 1
32 np 1
33 nz 4
34 pe 1
35 ph 2
36 pl 1
37 pt 1
38 ru 1
39 se 1
40 sg 3
41 th 8
42 tw 16
43 us 24
44 vn 15
45 za 1
Top 5 Nations in KKU
5 Year Nations in KKU