• Browser ที่ท่านใช้อยู่ ไม่เหมาะสมกับการใช้งานระบบนี้

เพื่อให้สามารถใช้งานระบบได้ถูกต้องที่สุด ควรใช้ Chrome หรือ Firefox

MOU Map View : 400 MOUs
1 at 1
2 au 13
3 be 1
4 bg 1
5 br 1
6 bt 1
7 ca 5
8 ch 2
9 cl 1
10 cn 33
11 cz 1
12 de 11
13 dk 1
14 es 2
15 fi 1
16 fr 4
17 gb 9
18 id 87
19 ie 2
20 in 2
21 it 3
22 jp 82
23 kh 4
24 kr 8
25 la 17
26 lk 1
27 lt 1
28 lv 1
29 ma 1
30 mm 7
31 mx 1
32 my 5
33 nl 1
34 no 1
35 np 1
36 nz 4
37 pe 1
38 ph 2
39 pl 1
40 pt 1
41 ru 1
42 se 1
43 sg 4
44 th 9
45 tw 17
46 us 28
47 vn 17
48 za 1
Top 5 Nations in KKU
5 Year Nations in KKU