• Browser ที่ท่านใช้อยู่ ไม่เหมาะสมกับการใช้งานระบบนี้

เพื่อให้สามารถใช้งานระบบได้ถูกต้องที่สุด ควรใช้ Chrome หรือ Firefox

MOU Map View : 372 MOUs
1 at 1
2 au 11
3 be 2
4 br 1
5 bt 1
6 ca 5
7 cn 34
8 cz 1
9 de 10
10 dk 1
11 es 2
12 fi 1
13 fr 5
14 gb 11
15 id 95
16 ie 2
17 in 1
18 it 3
19 jp 72
20 kh 5
21 kr 7
22 la 14
23 lk 1
24 mm 6
25 mx 1
26 my 5
27 nl 1
28 np 1
29 nz 4
30 pe 1
31 ph 2
32 pt 1
33 ru 1
34 se 1
35 sg 2
36 th 8
37 tw 15
38 us 23
39 vn 13
40 za 1
Top 5 Nations in KKU
5 Year Nations in KKU